SUAVE EuroCluster to 30-miesięczny pionierski europejski projekt skupiający się na pobudzeniu miejskiej agrokultury (MA) w celu stworzenia zrównoważonych i odpornych miejskich systemów żywnościowych.

Projekt skierowany jest do europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a jego celem jest wspieranie ich w europejskim i międzynarodowym rozwoju na rzecz ekologicznej i cyfrowej przyszłości dostaw żywności w miastach.

Różne działania SUAVE przyniosą korzyści MŚP w celu wzmocnienia ich autonomii zarówno na poziomie technologicznym, jak i przemysłowym, dzięki różnym rodzajom usług wspierających o wartości 1.050 mln EUR.

Projekt koordynowany przez VEGEPOLYS VALLEY (Francja) wspierany przez pięć doświadczonych klastrów rolno-spożywczych i cyfrowych z Francji (VEGEPOLYS VALLEY), Hiszpanii (FEMAC), Węgier (INNOSKART), Polski (UNIMOS) i Litwy (AgriFood DIH Lithuania), będzie wzmacniał europejskie firmy i klastry we wszechstronnym rozwoju w obszarze miejskiej agrokultury.

Projekt SUAVE prezentuje multidyscyplinarną koncepcję dotyczącą szerokiego zakresu dziedzin. Obejmuje on m.in. rozwój miejskich terenów zielonych, alternatywne modele produkcji i dystrybucji żywności, nowe technologie stosowane w miastach, kwestie środowiskowe i urbanistykę, a także aspekty społeczne obejmujące integracji, włączenie i budowanie społeczności.

Po pandemii COVID-19 i zwielokrotnieniu widocznych skutków zmian klimatycznych, sektor rolno-spożywczy staje przed globalnymi wyzwaniami wymagającymi dużego zakresu innowacji, które można podsumować w trzech stwierdzeniach:

Produkuj więcej za mniej: Więcej osób do wyżywienia i wyższe oczekiwania jakościowe konsumentów chcących dbać o zdrowie. Mniejsze zużycie zasobów naturalnych (wody, gleby, energii), mniejszy negatywny wpływ na środowisko (ograniczenie stosowania pestycydów, przywrócenie bioróżnorodności), a także mniejsza ilość tradycyjnego białka zwierzęcego.

Ekologia i wyżywienie świata: Dążenie do zapewnienia lepszego środowiska, a także działania zmierzające do zaspokojenia zapotrzebowania ludności miejskiej. Lokalna i bezpieczna żywność dzięki krótkim łańcuchom dostaw żywności (SFSC). Zero odpadów.

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym: Działalność przemysłowa i gospodarcza musi się dostosować do zrównoważonego rozwoju, m.in. poprzez recykling, przetwarzanie odpadów w przedmioty o wyższej wartości (upcykling) i gospodarkę cyrkularną.

Miejska agrokultura, jako idealne połączenie ekologii i cyfryzacji, jest szansą na sprostanie wszystkim tym wyzwaniom. MA przyczynia się do uczynienia miast bardziej zrównoważonymi i sprzyja powstawaniu korzyści ekonomicznych, ekologicznych, społecznych, edukacyjnych i zdrowotnych. Jeżeli przedsiębiorstwa europejskie, a w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), otrzymają silne wsparcie i wskazówki dotyczące ekologicznej i cyfrowej przyszłości zaopatrzenia w żywność w miastach w wymiarach gospodarczym, społecznym i środowiskowym, będą one w stanie odpowiedzieć na globalne wyzwania związane z cyrkularną i zrównoważoną produkcją oraz miejską agrokulturą odporną na zmiany klimatu.

Miejska agrokultura obejmuje różnorodne obszary (od uprawy żywności w miastach, ogródków działkowych, ogrodnictwa miejskiego po miejską hodowlę zwierząt, miejską akwakulturę, a także miejskie pszczelarstwo), które wykorzystują nowe i alternatywne technologie, takie jak rozwiązania Industry 4.0: pionowe i wewnętrzne systemy rolnicze, miejskie farmy z systemami bezglebowymi (hydroponika, aeroponika i akwaponika), rolnictwo w kontrolowanym środowisku (CEA) itp.

Równolegle istnieje kilka różnych rodzajów modeli miejskiej agrokultury, ale rynek nie jest jeszcze wystarczająco ukształtowany i brakuje transferu wiedzy do podmiotów, zwłaszcza MŚP, które często nie są w stanie wystarczająco i skutecznie zidentyfikować i przyjąć możliwości lub praktyk oferowanych przez nowe technologie. SUAVE ma na celu wspieranie interesariuszy z miejskiej agrokultury w zakresie innowacji i rozwoju nowych praktyk dla miejskich systemów żywnościowych.

SUAVE pomaga europejskim MŚP z branży rolno-spożywczej na całej długości łańcucha wartości poprzez szereg działań mających na celu wzmocnienie ich autonomii zarówno na poziomie technologicznym jak i przemysłowym poprzez zwiększenie kompetencji. Beneficjenci projektu czerpią korzyści z różnego rodzaju usług i bonów o wartości 1,050 mln EUR:

(1) Sieć na rzecz odporności: Budowanie sieci w celu poprawy odporności i modeli biznesowych MŚP;

(2) Innowacje w procesach i produktach: Wprowadzanie za pomocą bonów innowacji ukierunkowanych na opracowanie nowych rozwiązań i praktyk w zakresie zrównoważonych i odpornych miejskich systemów żywnościowych;

(3) Adaptacja procesów i technologii: Przyspieszenie bliźniaczej transformacji w kierunku ekologicznej i cyfrowej gospodarki;

(4) Szkolenia: Zwiększanie kompetencji poprzez szkolenia podnoszące kwalifikacje, tworzenie sieci kontaktów i działania edukacyjne;

(5) Międzynarodowy rozwój: Globalny rozwój, uzyskanie dostępu do innych rynków i generowanie wzrostu wynikającego z międzynarodowej działalności poprzez udział w międzynarodowych projektach w Kanadzie, USA i Meksyku.

Poza bezpośrednim wsparciem, SUAVE przyczynia się do lewarowania regionalnych, krajowych i europejskich funduszy skierowanych do MŚP i dostosowanych do polityki KE w zakresie odporności, ekologicznych, cyfrowych i przemysłowych priorytetów, jak również, w szczególności, Zielonego Ładu i programu „od pola do stołu” (Farm to Fork).

Projekt stanowi doskonałą okazję do przedstawienia nowych, stosujących innowacyjne rozwiązania kluczowych graczy, którzy będą mogli podzielić się europejskim know-how z całym światem. SUAVE będzie również wspierać klastry, które pełnią rolę ułatwiającą tworzenie ekosystemów innowacji. W ramach działań SUAVE partnerzy projektu poprawią zarządzanie, koordynację i współpracę, aby lepiej wspierać MŚP z Unii Europejskiej w globalnej konkurencji.

Dołącz do społeczności SUAVE!

Śledź pięciu partnerów SUAVE w sieci i aplikuj na platformie SUAVE Open Calls o wsparcie w rozwoju innowacji / przyjęcie innowacji / wsparcie umiędzynarodowienia MŚP, a także o udział w rozwijających umiejętności szkoleniach!

 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or EISMEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.