AgroBioCluster to interdyscyplinarny instrument rozwoju branży biogospodarki rolno-spożywczej.

AgroBioCluster powstał 2014 roku i jest owocem międzynarodowego  projektu ORKIESTRA realizowanego w ścisłej współpracy z Hiszpanią oraz ukierunkowanego na rozwój partnerstwa, klastrów i współpracy międzysektorowej. Klaster zrzesza przedsiębiorstwa, administrację samorządową, instytuty badawcze i naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu z Południowego Mazowsza oraz stymuluje współpracę międzyklastrową i międzynarodową.

Celem klastra jest interdyscyplinarne wzmocnienie potencjału i przyspieszenie rozwoju branży biogospodarki rolno-spożywczej poprzez:

1.  identyfikowanie  kompetencji wspólnych członków klastra oraz obszarów współpracy;
2. inicjowanie stworzenia produktów posiadających  wartość dodaną  wynikającą ze wspólnych zdolności produkcyjnych oraz ich komercjalizacja na rynkach krajowych i zagranicznych;

3. transfer wiedzy i technologii oraz międzynarodową wymianę doświadczeń;
4. budowanie powiązań sektorowych i międzysektorowych pomiędzy klastrem oraz jego członkami, a także ustanowienie synergii z klastrami i sieciami współpracy branż pokrewnych (chemia, kosmetyka, life science, OZE, IT)

5. inicjowanie wspólnych przedsięwzięć oraz  projektów współfinansowanych ze środków UE, zarówno krajowych jak i międzynarodowych;
6. organizację działań promocyjnych, edukacyjnych, szkoleniowych i informacyjnych;
7. internacjonalizację działalności klastra i jego członków.

AgroBioCluster aktywnie działa na arenie międzynarodowej. Jest współzałożycielem sieci Eastern European Food Clusters Network i realizuje projekty na rzecz rozwoju branży rolno-spożywczej finansowane bezpośrednio z Komisji Europejskiej.

DIGICLUSTERS to interdyscyplinarny projekt międzynarodowy uznany przez Komisję Europejską jako jedne z dziewięciu Europejskich Strategicznych Partnerstw Klastrów na rzecz inteligentnych inwestycji specjalizacyjnych i modernizacji przemysłu (ESCP-S3).

 

Celem projektu jest przyspieszenie procesów digitalizacji sektorów rolno-spożywczego i opakowaniowego w kierunku Przemysłu 4.0 i transformacji cyfrowej. DIGICLUSTERS łączy branże wysokich technologii z branżami tradycyjnymi poprzez pionierskie zastosowanie narzędzi start-upowych (hackathonów) do pobudzania współpracy międzysektorowej, międzynarodowej i międzyklastrowej. Regionalne i międzynarodowe hackathony zostaną wykorzystane jako sposób do szybszego prototypowania produktów i usług nowej generacji, wprowadzania innowacji oraz stymulowania nowych inwestycji.