AgroBioCluster  to  interdyscyplinarny instrument rozwoju branży biogospodarki rolno-spożywczej. Klaster zrzesza przedsiębiorstwa, administrację samorządową, instytuty badawcze i naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu z Południowego Mazowsza oraz stymuluje współpracę międzysektorową, międzyklastrową i międzynarodową.

INTEGRACJA

sfery nauki, biznesu i administracji

Łączymy istniejący potencjał tworząc unikalne interrelacje, które wspierają powstawanie innowacji

Nowe obszary współpracy

na rzecz wspólnego działania lub wspólnego rozwiązania wspólnych problemów

Stymulujemy współpracę i pomagamy naszym członkom wspólnie rozwiązywać wspólne problemy lub współdziałać w ramach danego obszaru

Innowacje

produktowe, marketingowe i procesowe

Wspieramy rozwój i wdrażanie innowacji o wartości dodanej, które budują przewagę konkurencyjną naszych członków

Nowe projekty unijne

na rzecz indywidualnego i grupowego rozwoju

Identyfikujemy krajowe i międzynarodowe źródła dofinansowania projektów umożliwiające interdyscyplinarny rozwój naszych członków

Internacjonalizacja

promocja współpracy międzynarodowej

Pomagamy wejść na rynki zagraniczne, wspieramy rozwój eksportu oraz sieciujemy naszych członków na arenie międzynarodowej

Nowe formy marketingu

na rzecz skutecznej promocji

Wspieramy nietuzinkowe wykorzystanie tradycyjnych i multimedialnych narzędzi promocji i marketingu, aby wspierać wizerunkowo naszych członków w kraju i za granicą